top of page

Visie en doelstellingen

Visie

Fixit Volley Kalmthout stelt zich tot doel al zijn leden een optimale kans te geven om zich te ontplooien op sportief vlak. Daarnaast organiseert de club een aantal activiteiten ter bevordering van het sociale contact tussen de leden.

 

De club verwacht dan ook dat alle leden steeds aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden en zoveel mogelijk deelnemen aan de organisaties van de club.

 

Bij Fixit willen we dat iedereen en in bijzonder de jeugd zo goed mogelijk onder begeleiding van gediplomeerde trainers en met veel plezier laten kennismaken met de volleybalsport.

We willen iedereen op zijn/haar niveau laten genieten van het volleybal en ervoor zorgen dat ieder zich thuis voelt in zijn/haar ploeg en club.

 

Op sportief vlak willen we kwaliteit aanbieden door een onderlegd en gediplomeerd trainerscorps, en voldoende sportieve activiteiten. Dit zijn niet enkel de trainingen maar ook voorbereidingstornooien, oefenwedstrijden, volleybalstages of -kampen in de schoolvakanties en deelname aan (internationale) toernooien.

 

Kortom we streven naar een club waar vooral de jeugd centraal staat en waar iedereen met veel plezier naartoe komt, een club waar iedereen met respect voor elkaar zijn / haar sport kan beoefenen.

 

De club neemt elk seizoen opnieuw initiatieven om de jeugd uit de omgeving kennis te laten maken met het volleybal. We richten opendeurdagen en kennismakingstrainingen in , en verspreiden jaarlijks informatie in een dozijn scholen uit de omgeving.

 

Om deze ambitieuze visie te realiseren en om een evaluatie van onze werking mogelijk te maken hebben we zeer concrete doelstellingen geformuleerd.
 

 

Sportieve doelstellingen

 • De club wil elk jaar een zo volledig mogelijke jeugdcompetitie aanbieden, van Fixit Basic tot en met de hoogste jeugdreeksen.
   

 • Het verwezenlijken van een A- en B-stroom ziet de club als ideaal :

  • In de A-stroom zitten de talenten die veel engagement en attitude tonen. De club doet aan talentontwikkeling en wil talentvolle spe(e)l(st)ers een speciaal trainingsprogramma aanbieden. De club zal hiertoe de spe(e)l(st)ers extra trainingsmogelijkheden aanbieden en desgevallend de spe(e)l(st)ers voorstellen om aan selectietrainingen deel te nemen. De club wil talentvolle en gemotiveerde spe(e)l(st)ers verder opleiden in de seniorenploegen om doorstroming naar de hogere ploegen te vergemakkelijken.

  • Er gaat ook grote aandacht naar de B stroom. Deze jeugd krijgt evenzeer opleiding en aangepaste trainingen.

  • Het volgen van training gebeurt op niveau, en niet perse steeds op leeftijd. Op deze manier voorkomen we ‘drop-out’ omdat ‘op leeftijd’ sommige jeugdspelers het gevoel zouden krijgen dat ze de training storen, dat ze niet meekunnen.

  • Opstart competitieploegen gebeurt vanaf U11. We laten de kinderen jonger competitie spelen zodat ze op deze manier spelvreugde krijgen.
    

 • De club besteedt aandacht aan de opleiding van de trainers en organiseert bijscholingsmogelijkheden en trainersvergaderingen om de kwaliteit van trainers en diengevolge de verschillende spelonderdelen van spe(e)l(st)ers te verbeteren.
   

 • De club streeft ernaar om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in dienst te nemen. Ze doet aan eigen trainersopleiding, of stimuleert deze, en rekruteert daarbij uit eigen middens.
   

 • De club moedigt zijn trainers aan om zich verder te bekwamen en om zich blijvend te ontwikkelen door het volgen van bijscholingen, cursussen en clinics. De club zal deze ook zelf inrichten.
   

 • De trainers werken naar doelstellingen en eindtermen opgesteld door het sportief managementteam.
   

 • De trainers volgen elke jeugdspeler zoveel mogelijk individueel op. Ze registreren plus- en werkpunten, om daarna opvolging en doorstroming gemakkelijker te kunnen realiseren.
   

 • De club stimuleert de spe(e)l(st)ers om deel te nemen aan volleybalkampen, bijzondere trainingen of stages en toernooien. Naast de reguliere trainingen zijn er heel wat initiatieven voor het extra sportieve aanbod, zodat de jeugd zich sneller en efficiënter kan ontwikkelen.
   

 • De club organiseert jaarlijks een aantal ploegoverstijgende activiteiten, die de samenhorigheid en het sociale contact tussen de leden bevorderen.
   

 • Vanaf Fixit Basic worden de spe(e)l(st)ers aangemoedigd om deel te nemen aan tornooien  en worden mogelijkheden geboden om aan extra trainingendeel te nemen.
   

 • Tot en met U15 spelen alle spe(e)l(st)ers ongeveer evenveel, behalve in bekerwedstrijden en eindronden, daar stelt de coach het volgens hem of haar sterkste team op. In de provinciale en landelijke bekers ambiëren we om per leeftijdscategorie bij de beste jeugdteams van de provincie Antwerpen te behoren.
   

 • Elk werkjaar nemen we deel aan (internationale) toernooien om de kwaliteit van onze jeugdwerking af te toetsen met de betere clubs, nationaal en internationaal.
   

 • Het streven naar een degelijk spelniveau heeft voorrang op de klassering in de competitie.
   

 • We bieden aan talentvolle jeugd en het eerste heren- en damesteam een krachttrainingsprogramma aan. Dit houdt in dat de spelers op individuele basis gescreend en begeleid worden.
   

 • Krachttraining zien we als een middel om de individuele sportieve prestaties te verbeteren, maar tevens in nog belangrijker mate als sporthygiënisch blessurepreventief optreden.
   

 • De Sportieve cel staat in voor het realiseren van de sportieve doelstellingen :

  • Coördinatie beleid, visie en doelstellingen

  • Organisatie trainingen en wedstrijden

  • Organisatie trainersvergaderingen

  • Doorstroming en integratie jeugd

  • Budgetbeheer sportieve werking

  • Supervisie Sportateams

  • Uitwerken en uitvoeren technische lijn en spelconcepten

  • Evaluatie visie en doelstellingen; evaluatie

  • Aanstellen trainers en technische supervisie

  • Scouting en werving

  • Ondersteuning sportieve organisatie : ploegindelingen, clinics, themastages, toernooien,…

  • Samenwerking met andere clubs

Organisatorische doelstellingen

 • De club streeft naar een gezond budget in evenwicht. De commerciële werkgroep staat in voor het beheer, budgetcontrole en de ontwikkeling van initiatieven.
   

Wat inkomsten betreft streeft de club naar een billijke verdeling :

  • 1/3 uit lidgelden en ledenbijdragen

  • 1/3 uit activiteiten : tap clubhuis, restaurantdag, snoepverkoop, toernooien, feesten,…

  • 1/3 uit bronnen van derden : sponsors & subsidies
    

 • De club streeft naar een laagdrempelige instap :

  • Verlaagd lidgeld : jongeren betalen minder dan seniors ; starters betalen minder dan langer aangesloten leden; verlaagd tarief voor ‘vroege betalers’.

  • Gedifferentieerd lidgeld : jongeren – seniors ; competitiespelers – recreanten ; kortingen voor gezinnen met meerdere aangesloten leden.

  • Aanbieden van een aantal proeflessen : meestal drie keer gratis voor starters.
    

 • De club streeft naar een optimale en open communicatie :

  • Onze website wordt regelmatig geüpdatet.

  • Aanwezigheid op sociale media (Facebook en Instagram)

  • Nieuwsbrieven : maandelijks

  • Jaarlijkse enquêtes rond wensen, verwachtingen en welbevinden van de leden

  • Infosessies voor ouders

  • Posters en flyers

  • Info via gemeentelijke kanalen

  • Vergaderingen met verschillende werkgroepen, ploegverantwoordelijken en ledenvergaderingen

  • Mailings

  • Nieuwjaarsreceptie voor alle leden, sponsors en sympathisanten

  • Infobord in sporthal

  • Ideeënbus in het clublokaal voor vragen, ideeën en opmerkingen

  • Flatscreen in clublokaal

  • Clubgids bij begin seizoen, met daarin alle relevante info over de club

  • Specifieke onthaalbrochure voor nieuwe leden

  • Aanspreekbaarheid

 

bottom of page